Github User Points PRs Submitted
arya-ayush
150
4
himanshuc3
140
6
shreyjain711
140
3
frunkad
100
1
abishekvashok
100
1
debck
80
5
28Ritu
60
5
Yagya-Chaudhary
60
3
shreyateeza
40
5
AkshayCHD
20
4